Polityka

prywatnosci

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Przemysłowej 7 w Mińsku Mazowieckim, reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Pana Arkadiusza Boguckiego;
    2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr: 604 433 131 lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD;
mmz
Scroll to Top